Všeobecné podmínky Klubu EduCity

1. Klub EduCity

Klub EduCity je název programu, který společnost IVITERA a.s. nabízí všem registrovaným uživatelům na www.klub-educity.cz. Principem Klubu EduCity je získávání bodů, za které si poté uživatel může objednávat zboží a poukazy na služby či produkty. Společnost IVITERA a.s. je oprávněna k účasti na Klubu EduCity přizvat partnery. O této skutečnosti bude společnost IVITERA a.s. členy Klubu EduCity informovat.

2. Členství v Klubu EduCity

Členství v Klubu EduCity vzniká registrací na webových stránkách www.klub-educity.cz. Za řádnou registraci se považuje registrace, ve které jsou pravdivě uvedeny údaje: jméno, příjmení, e-mail, poštovní adresa pro zaslání karty, firma a telefonní číslo. Obdržením a aktivací karty Klubu EduCity získává uživatel oprávnění využívat výhod členství v Klubu EduCity.

Členství v Klubu EduCity je bezplatné. Členem Klubu EduCity se může stát jakákoliv fyzická osoba, která souhlasí s podmínkami zakotvenými ve Všeobecných podmínkách Klubu EduCity. V případě zneužití mechanismu a výhod Klubu EduCity je možné uživateli znemožnit získávání a/nebo čerpání bodů a to dočasně i trvale.

Vytvořením registrace zákazník potvrzuje svůj souhlas se Všeobecnými podmínkami a pravidly Klubu EduCity.

Členství v Klubu EduCity zaniká v případě, že:

Uživatel Klubu EduCity, jehož členství zaniklo a z důvodů uvedených pod písm. a) až c), ztrácí nárok na použití bodů nasbíraných na účtu uživatele Klubu EduCity a na všechny ostatní výhody plynoucí z členství v Klubu EduCity.

3. Možnosti využití bodů

Při objednávce kurzu, konference, semináře či jiné vzdělávací akce provedené na EduCity (www.educity.cz) a na službě Moje EduCity získává uživatel 1 bod za každých 1000 Kč. Princip zaokrouhlování: od 1 Kč do 499 Kč se zaokrouhluje dolů, od 500 Kč do 999 Kč se zaokrouhlují body nahoru. Číslo klubové karty je nutno uvést do formuláře objednávky vzdělávací akce na www.educity.cz. Body jsou připisovány majiteli klubové karty. Po nasbírání potřebného počtu bodů, získaných objednáním vzdělávacích akcí na www.educity.cz, společnost IVITERA a.s. poskytne na požádání uživatele Klubu EduCity výhody ve formě zboží, či poukazů na služby či produkty. Sekce Klubu EduCity obsahuje nabídku zboží, které lze poslat přepravní společností přímo uživateli Klubu EduCity. Jednotlivé zboží, nabízené Klubem EduCity má stanovenou bodovou hodnotu. Body nebo objednané zboží není možné vyměnit za peněžní hotovost.

4. Případy neuznání bodů

Body nebudou držiteli uznány v případech:

5. Převzetí objednaných výhod Klubu EduCity

Zboží je zasíláno na adresu, pod kterou je zákazník vedený v Klubu EduCity. Za objednané výhody zaslané poštou, které si uživatel Klubu EduCity nepřevezme do termínu uvedeného na oznámení o uložení zásilky na dané pobočce České pošty, společnost IVITERA a.s. neposkytuje náhradu bodů. Na přání uživatele Klubu EduCity bude uživateli Klubu EduCity zásilka opětovně odeslána, poštovné v tomto případě hradí příjemce zboží.

Dárky a vouchery nabízené v Klubu EduCity jsou k dispozici po dobu jejich vystavení na www.klub-educity.cz. Společnost IVITERA a.s. si vyhrazuje právo náhrady výhod, které nejsou k dispozici v daném období. V takových případech společnost IVITERA a.s. nabídne náhradní výhody k objednání obdobného druhu. IVITERA a.s. si vyhrazuje právo některý typ výhod k objednání stáhnout trvale nebo dočasně z nabídky Klubu EduCity. Informace o stažení výhody z nabídky bude uveřejněna na internetových stránkách Klubu EduCity.

6. Všeobecná ustanovení

Členství v Klubu EduCity a všechna práva s tím spojená jsou nepřevoditelná a zanikají z důvodů uvedených v článku 2 těchto Všeobecných podmínek a pravidel Klubu EduCity. Body získané uživatelem Klubu EduCity představují prostředky k získání zboží, či poukazů voucherů na na služby či produkty a jsou platné a použitelné pouze v rámci Klubu EduCity.

IVITERA a.s.si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat Všeobecné podmínky a pravidla Klubu EduCity. IVITERA a.s. si vyhrazuje právo změny bodového hodnocení dárků (např. v případě devalvace měny či jiných zásahů vyšší moci). Uživatelé Klubu EduCity budou o těchto změnách informováni.

IVITERA a.s.si vyhrazuje právo ukončit Klub EduCity, datum ukončení činnosti Klubu EduCity bude vyhlášen na webových stránkách klubu minimálně jeden kalendářní měsíc předem. Po tomto datu nebudou dále přidělovány body. Za body nasbírané do data ukončení Klubu EduCity bude možné objednat dárky a vouchery průběhu 30 dnů po tomto datu.

Tyto Všeobecné podmínky Klubu EduCity vstupují v platnost dnem 8.10.2013.